OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MAJITELE PSA

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DOGINNI

 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující:

1. Obchodní podmínky – tyto podmínky používání Webových stránek Doginni.

2. Doginni - DOGINNI services s.r.o., IČ: 03191109, se sídlem Praha 1 – Staré město, Rybná 716/24, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228415; která provozuje Webové stránky a poskytuje Služby Doginni.

3. Hlídač – fyzická osoba, která prostřednictvím Webových stránek nabízí své služby Majitelům psů.

4. Uživatel – uživatel Webových stránek, kterým je Hlídač, Majitel psa případně jiná fyzická osoba.

5. Služby Doginni – služby, které Majiteli psa poskytuje Doginni.

6. Služby Hlídače – služby, které prostřednictvím Webových stránek Hlídač nabízí a následně poskytuje Majiteli psa.

7. Smlouva s Doginni – smlouva o poskytování Služeb Doginni uzavřená mezi Doginni a Majitelem psa.

8. Smluvní strany – smluvní strany Smlouvy s Doginni, tedy Doginni a Majitel psa.

9. Smlouva s Hlídačem – smlouva o poskytování služeb Hlídače, kterou uzavírá Hlídač s Majitelem psa.

10. Majitel psa – fyzická osoba registrovaná na Webových stránkách Doginni, která má zájem využít Služeb Doginni a následně využívat Služeb Hlídače registrovaného na Webových stránkách Doginni.

11. Nabídka – se rozumí nabídka Služeb Hlídače.

12. Registrace Majitele psa – proces registrování a vytvoření profilu Majitele psa na Webových stránkách prostřednictvím elektronického registračního formuláře.

13. Profil Majitele psa – souhrn informací o Majiteli psa registrovaném na Webových stránkách Doginni.

14. Profil Hlídače – souhrn informací o Hlídači registrovaném na Webových stránkách Doginni.

15. Objednávka – objednávka Služeb Hlídače učiněná Majitelem psa prostřednictvím objednávkového systému Webových stránek.

16. Cena – cena Služeb Hlídače včetně nákladů na jejich poskytování a případných daní a poplatků.

17. Webové stránky – webové stránky Doginni provozované na internetové adrese: https://www.doginni.cz

18. Registr Majitelů psů – databáze Majitelů psů vedená Doginni.

19. Registr Hlídačů – databáze Hlídačů vedená Doginni.

20. Bankovní účet Doginni – účet č. 8089998001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

21. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

22. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

23. Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

 II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky používání Webových stránek Doginni, uzavírání Smlouvy s Doginni prostřednictvím Webových stránek Doginni jakož i vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé ze Smlouvy s Doginni. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy s Doginni.

Na veškeré vztahy vzniklé ze Smlouvy s Doginni se použijí pouze tyto Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je vyloučeno.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na smlouvu uzavřenou mezi Doginni a Majitelem psa, který není spotřebitelem.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY S DOGINNI

Doginni se zavazuje poskytovat Majiteli psa Služby Doginni prostřednictvím svých Webových stránek v mezích a rozsahu jak specifikovány níže v těchto Obchodních podmínkách a Majitel psa se zavazuje užívat Služeb Doginni v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

 

IV. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DOGINNI

  1. Doginni

a. je provozovatelem Webových stránek a poskytuje pouze Služby Doginni;

b. neposkytuje žádné Služby Hlídače;

c. nenese žádnou odpovědnost za Služby Hlídače poskytované Hlídači Majitelům psů na základě Smlouvy s Hlídačem;

d. nenese jakoukoli odpovědnost za obsah Nabídek zveřejněných Hlídači na Webových stránkách;

e. nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou Hlídačem, Majitelem psa či psem samotným během poskytování Služeb Hlídače;

f. nenese žádnou odpovědnost za nevyzvednutí psa Majitelem psa u Hlídače.

g. Nenese žádnou zodpovědnost ani nemůže ovlivnit cenu za Služby Hlídače, když tato je stanovena výhradně rozhodnutím Hlídače;

h. upozorňuje, že Služby Hlídače nemusí být vhodné pro všechny psy, zejména pak pro psy nesnášenlivé, agresivní, abnormálně psychicky vázané na své pány či psy obtížně socializovatelné;

i. upozorňuje, že Služby Hlídače jsou určeny pouze pro psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi.

j. nikterak neručí za kvalitu Služeb Hlídače poskytovaných těmito Hlídači bez ohledu na skutečnost, že Hlídači mohou obdržet od ostatních Uživatelů pozitivní či negativní hodnocení jimi poskytovaných Služeb Hlídače.

k. není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k Hlídačům, nezodpovídá za plnění jejich povinností ve vztahu k Majitelům psů, a to i přes to, že zaručuje možnost Majitele psa žádat vrácení Ceny v případě, že z opodstatněných důvodů nebude se službami Hlídače spokojen.

l. nezodpovídá za případnou ztrátu dat z Webových stránek.

 

V. SLUŽBY DOGINNI

  1. Službami Doginni se rozumí:

a. Provozování a administrace Webových stránek;

b. Správa Registru Majitelů psů a Registru Hlídačů;

c. Zveřejňování Profilů Hlídačů a Majitelů psů na Webových stránkách;

d. Zprostředkování Objednávky Služeb Hlídače ze strany Majitele psa;

e. Zajišťování realizace úhrad Ceny.

 

VI. SLUŽBY HLÍDAČE

1. Službami Hlídače se rozumí:

a. Hlídání psa;

b. Venčení psa;

c. Trénink psa;

d. Kartáčování;

e. Koupání;

f. Vyzvednutí psa svěřeného do péče Hlídače v místě určeném Majitelem psa;

g. Předání psa zpět v místě určeném Majitelem psa.

2. Služby Hlídače jsou Majiteli psa poskytovány Hlídačem na základě Smlouvy s Hlídačem, za jejíž obsah nenese Doginni žádnou zodpovědnost.

3. Hlídač vykonává Služby Hlídače na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a s plným vědomím všech rizik, které s poskytováním Služeb Hlídače souvisejí.

4. Služby Hlídače jsou určeny pouze pro psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi

 

VII: REGISTRACE MAJITELE PSA A UZAVŘENÍ SMLOUVY S DOGINNI

1. Webové stránky Doginni slouží k vedAVŘENÍení Registru Majitelů psů a Registru Hlídačů, uveřejňování Profilů jednotlivých Hlídačů, umožnění Nabídky Služeb Hlídače Majitelům psů, a to vše za účelem zprostředkování poskytování služeb Hlídačů Majitelům psů.

2. Smlouva s Doginni je uzavírána výhradně Registrací Majitele psa prostřednictvím elektronického registračního formuláře umístěného na Webových stránkách. Svou Registrací Majitel psa přistupuje a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, což potvrzuje i zaškrtnutím příslušného pole v elektronickém registračním formuláři. Smlouva s Doginni je uzavřena okamžikem dokončení Registrace Majitele psa.

3. Smlouvu s Doginni mohou uzavřít pouze fyzické osoby plně svéprávné.

4. Při Registraci Majitele psa je Majitel psa povinen v elektronickém registračním formuláři uvést:

a. Základní informace o své osobě:

i. jméno a příjmení;

ii. adresa;

iii. číslo mobilního telefonu;

iv. emailová adresa;

v. informaci o tom, jakým způsobem se dozvěděl o Webových stránkách a Službách Doginni;

b. Informace o svém psovi

i. jméno;

ii. věk;

iii. pohlaví;

iv. rasu;

v. velikost;

vi. popis psa (přičemž zároveň připojí jeho fotografii);

vii. informaci o vlastnictví a aplikaci prostředků proti parazitům;

viii. informaci o vztahu vlastního psa k cizím psům;

ix. informaci ohledně absolvování povinných očkování vlastního psa;

5. Majitel psa je povinen při své registraci uvádět pouze pravdivé informace.

6. Majitel psa uvedením informací souhlasí s jejich zveřejněním na Webových stránkách.

7. Majitel psa poskytnutím fotografií uděluje Doginni souhlas s jejich dalším použitím, zejména pak s jejich zveřejněním na Webových stránkách případně i použitím pro jiné účely, například zveřejněním na sociálních sítích, jakož i na jiných webových stránkách či v jiných médiích.

8. Smlouva s Doginni se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby Majitele psa.

9. Smlouva s Doginni bude Doginni uložena v elektronické podobě přičemž nebude přístupná.

10. Doginni je povinen bezprostředně po uzavření Smlouvy vydat Majitel psa jedno její vyhotovení.

11. Majitel psa nese náklady na použití komunikačních prostředků (internetu) vzniklé v souvislosti s uzavíráním Smlouvy s Doginni, přičemž tyto náklady na použití komunikačních prostředků se neliší od základní sazby.

12. Majitel psa nese zodpovědnost za obsah informací sdělených při Registraci Majitele psa. Majitel psa je povinen uvádět pouze takové informace, které jsou pravdivé a nejsou nepřesné, neúplné, zavádějící, matoucí, nebudou porušovat žádná práva jiných osob, nejsou pobuřující, v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy. V případě, že tato povinnost nebude Majitelem psa splněna, je Doginni oprávněn blokovat Profil Majitele psa do doby, než bude Majitelem psa zjednána náprava. Majitel psa je povinen upravit obsah svého Profilu Majitele psa na základě výzvy Doginni, a to ve lhůtě v takové výzvě stanovené. Pakliže ze strany Majitele psa nedojde k nápravě, nebo dojde k opakovaným porušením výše uvedené povinnosti, je Doginni oprávněno Profil tohoto Majitele psa trvale blokovat.

13. Doginni je oprávněno kontrolovat obsah Profilů Majitelů psů.

 

VIII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Služby Doginni poskytuje Doginni Majiteli psa bezplatně.

2. Služby Hlídače poskytuje Hlídač Majiteli psa za podmínek, které si sjedná Hlídač s Majitelem psa. Cena za Služby Hlídače uveřejněná v Profilu Hlídače je stanovena výhradně rozhodnutím Hlídače.

3. Realizace Objednávky

a. Doginni prostřednictvím Webových stránek zajišťuje Objednávky Služeb Hlídače ze strany Majitelů psů a realizaci úhrady Ceny, a to tak, že Majitel psa učiní Objednávku.

b. O učiněné Objednávce Doginni neprodleně informuje Hlídače. Hlídač je následně povinen ve lhůtě 3 (tří) dní od přijetí Objednávky tuto potvrdit, přičemž pokud nedojde k tomuto potvrzení, Objednávka bude automaticky zrušena. Po potvrzení rezervace Hlídačem, je Majitel psa informován o této skutečnosti a je mu zaslán odkaz, kde může provést úhradu ceny. Při úhradě ceny jsou finanční prostředky připsány prostřednictvím platební karty Majitele psa na účet Doginni.

c. Platbu Ceny lze realizovat pouze uvedeným způsobem.

d. Cena bude Hlídači vyplacena po odečtení provize Doginni ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dní od navrácení svěřeného psa Majiteli psa, a to pouze v případě, že nedojde k realizaci záruky vrácení peněz ve smyslu čl. těchto Obchodních podmínek.

 

IX. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBJEDNÁVKY SLUŽEB HLÍDAČE

1. Webové stránky slouží ke zprostředkování Objednávky Služeb Hlídače učiněné Majitelem psa.

2. Objednávka Majitele psa učiněná prostřednictvím objednávkového systému Webových stránek je závaznou Objednávkou, na základě které musí být Hlídačem vyhrazena určitá kapacita, přičemž by Hlídač v případě zrušení Objednávky krátkou dobu před její realizací mohl mít s naplněním této kapacity problémy. Objednávku tedy lze zrušit za následujících podmínek:

a. V případě, že dojde ke zrušení Objednávky v době delší než 3 (tři) dny před poskytnutím Služeb Hlídače, bude Majiteli psa vráceno 97,5% (devadesát sedm a půl procenta) Ceny a nebude mu účtován žádný další poplatek vyjma úhrady nákladů spojených s převodem finančních prostředků ve výši 2,5% (dvě a půl procenta) z Ceny.

b. V případě, že dojde ke zrušení Objednávky v době kratší než 3 (tři) dny před poskytnutím Služeb Hlídače, bude Majiteli psa vráceno 47,5% (čtyřicet sedm a půl procent) Ceny a bude mu účtován poplatek ve výši 50 % (padesát procent) Ceny a 2,5% na úhradu nákladů spojených s převodem finančních prostředků.

3. Při objednání Služeb prostřednictvím objednávkového systému Webových stránek postupuje Majitel psa následovně:

a. Majitel psa si vybere Hlídače a Službu Hlídače kliknutím na příslušný Profil Hlídače.

b. Majitel psa vyplní objednávkový formulář, ve kterém si zvolí požadovaný typ Služby Hlídače, její rozsah a termín jejího plnění. Majitel psa je povinen při každé objednávce vyplnit aktuální zdravotní stav a nestandardní návyky psa v objednávkovém formuláři. Kliknutím na tlačítko „ZASLAT OBJEDNÁVKU“ potvrdí Majitel psa informace uvedené v objednávkovém formuláři.

c. Objednávku Majitel psa odešle Doginnii kliknutím na tlačítko „ZASLAT objednávku“. Objednávka odeslaná prostřednictvím objednávkového systému Webových stránek je považována za závaznou Objednávku Majitele psa.

d. Před odesláním Objednávky prostřednictvím objednávkového systému Webových stránek může Majitel psa kontrolovat a změnit údaje, které vyplnil do objednávkového formuláře.

4. Hlídač má pak možnost ve lhůtě 3 (tří) dní od přijetí Objednávky tuto potvrdit, přičemž pokud nedojde k tomuto potvrzení, Objednávka bude automaticky zrušena.

5. Po potvrzení objednávky Hlídačem, je automaticky zaslán Majiteli psa odkaz, kde může objednávku uhradit.

6. Majitel psa nese náklady na použití komunikačních prostředků (internetu) vzniklé v souvislosti s Objednávkou, přičemž tyto náklady na použití komunikačních prostředků se neliší od základní sazby.

 

X. SMLOUVA S HLÍDAČEM

1. Doginni nenese žádnou odpovědnost za Služby Hlídače poskytované Hlídačem Majiteli psa na základě Smlouvy s Hlídačem.

2. Obsah Smlouvy s Hlídačem závisí plně na dohodě mezi Hlídačem a Majitelem psa. Doginni pouze stanoví Hlídači minimální standardy, které bude Hlídač ve vztahu k Majiteli psa dodržovat. Těmito standardy se rozumí následující:

a. Hlídač bude Majiteli psa pravidelně (přinejmenším 1x denně) elektronickou či jinou vhodnou formou komunikace zasílat fotografie svěřeného psa ve vztahu ke Kterému jsou poskytovány Služby Hlídače a to za účelem vizuální kontroly stavu svěřeného psa;

b. Hlídač si od Majitele psa vyžádá před předáním psa pokyn týkající se požadovaného postupu v případě nenadálých zdravotních problému psa či jiných nenadálých událostí, zejména pak sdělení, zda vyhledat a na náklady Majitele psa využít veterinární péči pro svěřeného psa.

c. Hlídač si od Majitele psa vyžádá kompletní informace o zdravotním stavu psa, případně potvrzení o absolvování předepsaných veterinárních vyšetření, stejně jako informace o charakterových vlastnostech případně neobvyklých zvycích psa, které by mohly vést například ke způsobení škod na majetku, zranění osob atp.

d. V případě nenadálých zdravotních problému svěřeného psa, úrazu či jiných nenadálých událostí Hlídač okamžitě kontaktuje Majitele psa a Doginni a informuje je o nastalé situace.

 

XI. POJIŠTĚNÍ

1. Doginni v rámci služeb, které poskytuje Hlídači na základě smlouvy mezi Doginni a Hlídačem, zabezpečuje pojištění Služeb Hlídače (dále jako „Pojištění“), které poskytne Pojišťovna ve prospěch Hlídače jakožto pojištěnému v souladu s Rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Pojišťovnou jakožto pojistitelem a Doginni jakožto pojistníkem.

2. Rámcová pojistná smlouva definuje druhy Pojištění, vymezuje pojistná nebezpečí, předměty Pojištění, limity Pojištění a spoluúčasti.

3. Pojištění se vztahuje pouze na psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi.

4. Tím, že Doginni zabezpečuje Pojištění, nepřebírá žádnou odpovědnost za Služby Hlídače poskytované Hlídačem Majiteli psa na základě Smlouvy s Hlídačem.

5. V případě vzniku škodné události je povinen případnou spoluúčast na pojistném plnšní uhradit Majitel psa.

 

XII. ZRUŠENÍ PROFILU MAJITELE PSA, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY S DOGINNI

1. Smlouva s Doginni se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne jejího sjednání Smluvními stranami.

2. Majitel psa má právo bez udání důvodu zrušit svůj Profil Majitele psa na Webových stránkách prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách na adrese doginni.cz. Doginni je oprávněno zrušit Profil Majitele psa v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Okamžikem zrušení Profilu Majitele dojde zároveň k ukončení Smlouvy s Doginni.

3. Majitel psa má právo odstoupit od Smlouvy s Doginni v souladu s příslušnými ustanoveními OZ a to i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy s Doginni. Majitel psa je oprávněn odstoupit od Smlouvy také z jiných zákonných důvodů, zejména poruší-li Doginni Smlouvu s Doginni podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 OZ. Majitel psa uplatní právo na odstoupení od Smlouvy s Doginni jasným a srozumitelným prohlášením učiněným elektronickou poštou, a to jeho zasláním na emailovou adresu: info@doginni.cz.

 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY SLUŽEB DOGINNI A REKLAMACE 

1. Doginni bude Služby Doginni poskytovat osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím subdodavatelů. Svěří-li Doginni poskytování Služeb Doginni třetí osobě, odpovídá, jako by Služby Doginni poskytoval sám.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Doginni za vady Služeb se řídí příslušnými ustanoveními OZ a Zákona o ochraně spotřebitele.

3. Majitel psa je oprávněn uplatňovat své nároky plynoucí z odpovědnosti za vady Služeb Doginni v plném rozsahu všech Služeb Doginni (dále jako „Reklamace“), a to buď písemně, ústně či telefonicky, a to na kontaktních údajích Doginni uvedených v článku XVI. těchto Obchodních podmínek.

4. Majitel psa je povinen uplatnit Reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí nebo zjistit mohl.

5. V případě, že Majitel psa uplatní Reklamaci, Doginni mu vydá písemné potvrzení o tom, kdy byla Reklamace uplatněna, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Majitel psa požaduje.

6. O Reklamaci bude zpravidla rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady však bude vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Majitel psa s Doginni nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Majitel psa jako spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7. Doginni poté, co bude Reklamace vyřízena, vystaví Majitel psa potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

8. V případě, že důvodem reklamace jsou skutečnosti o zdravotním stavu psa nebo nestandardním chování psa, které Majitel psa neuvedl v objednávkovém formuláři, nemá Majitel psa nárok na uplatnění Reklamace.

XIV. DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÁ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ MAJITELŮM PSA V PŘÍPADĚ JEJICH NESPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMI HLÍDAČE

1. Hlídač je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě, kdy není Majitel psa spokojen se Službami Hlídače poskytnutými Hlídačem, může za podmínek stanovených níže žádat vrácení uhrazené Ceny a v případě, kdy Doginni takovou žádost Majitele psa shledá odůvodněnou, vrátí Majiteli psa finanční prostředky ve výši 97,5 % (devadesát sedm a půl procenta) z uhrazené Ceny (tedy Cenu po odečtení nákladů spojených s převodem finančních prostředků ve výši 2,5% (dvě a půl procenta) z Ceny) a Hlídači tak zaniká nárok na výplatu uhrazené Ceny.

2. V případě, kdy není Majitel psa spokojen se Službami Hlídače poskytnutými Hlídačem, je povinen o tomto Doginni neprodleně informovat, případně uvést důvod nespokojenosti se Službami Hlídače a pokud možno toto dokumentovat relevantními podklady (např. fotografiemi, svědeckými výpověďmi, jinými relevantními dokumenty atp.), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dní od navrácení psa zpět Majiteli psa. Pakliže Majitel psa neoznámí své výtky v této lhůtě, jeho právo požadovat vrácení peněz zaniká.

3. Ve vztahu k jednomu Hlídači může majitel psa požadovat vrácení peněz pouze jednou, tj. v případě, že po kladném vyřízení jeho žádosti o vrácení peněz v případě nespokojenosti s Hlídačem využije znovu služeb tohoto Hlídače, již není oprávněn požadovat vrácení uhrazené Ceny.

4. V případě, že důvodem žádosti na vrácení  peněz jsou skutečnosti o zdravotním stavu psa nebo nestandardním chování psa, které Majitel psa neuvedl v objednávkovém formuláři, nemá Majitel psa nárok na uplatnění vrácení peněz.

 

XV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Doginni je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Majitele psa na základě Zákona o ochraně osobních údajů.

2. Majitel psa učiněním své Registrace Majitele psa uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

3. Majitel psa učiněním své Registrace Majitele psa uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uzavření Smlouvy, pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Majiteli psa.

4. Majitel psa je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoli osobní údaj Majtiele změní, je Majitel psa povinen o této změně informovat Doginni bez zbytečného odkladu, pokud by změna v osobních údajích Majitele psa mohla způsobit, že Doginni nebude schopen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

5. Doginni může zpracováním osobních údajů Majitele psa pověřit třetí osoby, jakožto zpracovatele, jejichž seznam je uveden na: doginni.cz. Jiným subjektům Doginni předá osobní údaje Majitele psa pouze s jeho předchozím souhlasem. Předchozí souhlas Majitele psa se nevyžaduje, předá-li Doginni osobní údaje Majitele psa jinému subjektu zajišťujícímu plnění Služeb Doginni.

6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Majitel psa může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený ve smyslu odstavce 2. a 3. tohoto článku těchto Obchodních podmínek kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Majitel psa zaslat buď v písemné podobě na doručovací adresu Doginni uvedenou v článku XVI. těchto Obchodních podmínek nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu: info@doginni.cz.

7. Doginni může zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Majitele psa, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro plnění Smlouvy nebo pro jednání o uzavření nebo změně Smlouvy uskutečněné na návrh Majitele psa.

8. Osobní údaje Majitele psa budou Doginni zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě.

9. Osobní údaje Majitele psa budou Doginni uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu dvou let ode dne zrušení Registrace Majitele psa.

10. Jestliže Majitel psa požádá Doginni o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Doginni povinen sdělit mu tuto informaci bez zbytečného odkladu. Obsahem této informace je sdělení o:

a. účelu zpracování osobních údajů;

b. osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

c. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;

d. příjemci, případně kategoriích příjemců.

Doginni je oprávněn požadovat po Majiteli psa přiměřenou úhradu za poskytnutí této informace, která odpovídá nákladům nezbytným na poskytnutí informace.

11. Jestliže Majitel psa zjistí nebo se domnívá, že Doginni nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Majitele psa nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat Doginni nebo zpracovatele o vysvětlení,

b. požadovat, aby Doginni nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejm. aby blokoval osobní údaje Majitele psa, provedl jejich opravu, doplnění nebo likvidaci.

Je-li tato žádost Majitele psa shledána oprávněnou, Doginni nebo zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně.

12. Majitel psa je rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

XVI. KONTAKTNÍ ÚDAJE DOGINNI

1. Kontaktními údaji Doginni jsou:

a. doručovací adresa: Rybná 716/24, Praha 1 – Staré město, PSČ: 110 00

b. adresa elektronické pošty: info@doginni.cz

c. telefonní číslo: +420 777 727 012

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li Smlouva uzavřená mezi Doginni a Majitelem psa, resp. tyto Obchodní podmínky, jinak, řídí se právní vztahy mezi Doginni a Majitelem psa právními předpisy ČR, zejména OZ, Zákonem o ochraně spotřebitele a Zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v souladu s OZ, Zákonem o ochraně spotřebitele a Zákonem o ochraně osobních údajů.

3. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy uzavřené mezi Doginni a Majitelem psa, resp. jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy, resp. těchto Obchodních podmínek. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře, dovolené právními předpisy, stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

4. Doginni není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

5. Doginni je oprávněn k poskytování Služeb Doginni na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

6. Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může Majitel psa obrátit se svým podnětem či stížností.

7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.6.2016 a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky účinné od 21.8.2014.

8. Doginni je oprávněn znění těchto Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.