OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HLÍDAČE PSA

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DOGINNI / OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HLÍDAČE 

 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující:

1. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky.

2. Doginni – DOGINNI services s.r.o., IČ: 03191109, se sídlem Praha 1 – Staré město, Rybná 716/24, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228415; která provozuje Webové stránky a poskytuje Služby Doginni.

3. Hlídač – bezúhonná fyzická osoba, která hodlá využít Služeb Doginni prostřednictvím Webových stránek, zřídit si Uživatelský účet Hlídače a prostřednictvím Webových stránek Doginni nabízet své služby Majitelům psů, a pakliže je na Webových stránkách použit termín „Náhradní páníček“, je tím myšlen Hlídač ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

4. Uživatel – uživatel Webových stránek, kterým je Hlídač, Majitel psa případně jiná fyzická osoba.

5. Smluvní strany – Doginni a Hlídač.

6. Smlouva – smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Doginni a Hlídačem.

7. Služby Doginni – služby, které Hlídačovi poskytuje Doginni.

8. Služby Hlídače – služby, které hodlá hlídač poskytovat Majitelům psa a nabízet je prostřednictvím Webových stránek.

9. Majitel psa – fyzická osoba registrovaná na Webových stránkách Doginni, která má zájem využít Služeb Hlídače registrovaného na Webových stránkách Doginni.

10. Nabídka – se rozumí nabídka Služeb Hlídače.

11. Registrace Hlídače – proces registrování a vytvoření profilu Hlídače na Webových stránkách prostřednictvím elektronického registračního formuláře.

12. Profil Hlídače – souhrn informací o Hlídači registrovaném na Webových stránkách Doginni.

13. Objednávka – objednávka Služeb Hlídače učiněná Majitelem psa prostřednictvím objednávkového systému Webových stránek.

14. Provize – cena Služeb Doginni včetně nákladů na jejich poskytování a případných daní a poplatků.

15. Cena – cena Služeb Hlídače včetně nákladů na jejich poskytování a případných daní a poplatků

16. Webové stránky – webové stránky Doginni provozované na internetové adrese: http://www.doginni.cz

17. Registr Hlídačů – databáze Hlídačů vedená Doginni.

18. Bankovní účet Doginni účet č. 8089998001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

19. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

20. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

21. Zákon o ochraně osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky používání Webových stránek Doginni, uzavírání Smlouvy mezi Doginni a Hlídačem prostřednictvím Webových stránek Doginni jakož i vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé ze Smlouvy. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Na veškeré vztahy vzniklé ze Smlouvy se použijí pouze tyto Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je vyloučeno.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Doginni se zavazuje poskytovat Hlídači Služby Doginni prostřednictvím svých Webových stránek v mezích a rozsahu jak specifikován níže v těchto Obchodních podmínkách a Hlídač se zavazuje platit za to Dogini Provizi za podmínek dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

 

IV. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DOGINNI

1. Doginni je provozovatelem Webových stránek a poskytuje pouze Služby Doginni;

2. Doginni neposkytuje žádné Služby Hlídače;

3. Doginni nenese žádnou odpovědnost za Služby Hlídače poskytované Hlídači Majitelům psů;

4. Doginni nenese jakoukoli odpovědnost za obsah Nabídek zveřejněných Hlídači na Webových stránkách;

5. Doginni nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou Hlídačem, Majitelem psa či psem samotným během poskytování Služeb Hlídače;

6. Doginni nenese žádnou odpovědnost za nevyzvednutí psa Majitelem psa u Hlídače;

7. Cena za Služby Hlídače je stanovena výhradně rozhodnutím Hlídače;

8. Doginni upozorňuje, že Služby Hlídače nemusí být vhodné pro všechny psy, zejména pak pro psy nesnášenlivé, agresivní, abnormálně psychicky vázané na své pány či psy obtížně socializovatelné;

9. Doginni upozorňuje, že Služby Hlídače jsou určeny pouze pro psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi.

10. Doginni nikterak neručí za kvalitu Služeb Hlídače poskytovaných těmito Hlídači bez ohledu na skutečnost, že Hlídači mohou obdržet od ostatních Uživatelů pozitivní či negativní hodnocení jimi poskytovaných Služeb Hlídače.

11. Doginni není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k Hlídačům, nezodpovídá za plnění jejich povinností ve vztahu k Majitelům psů, a to i přes to, že zaručuje možnost Majitele psa žádat vrácení Ceny v případě, že z opodstatněných důvodů nebude se službami Hlídače spokojen.

12. Doginni nezodpovídá za případnou ztrátu dat z Webových stránek.

 

V. SLUŽBY DOGINNI

1. Službami Doginni se rozumí:

a. Provozování a administrace Webových stránek;

b. Správa Registru Hlídačů a Majitelů psů

c. Zveřejňování Profilů Hlídačů a Majitelů psů na Webových stránkách;

d. Zprostředkování Objednávky Služeb Hlídače ze strany Majitele psa;

e. Zajišťování realizace úhrad Ceny;

 

VI. SLUŽBY HLÍDAČE

1. Hlídač je povinen vyplnit při Registraci na Webových stránkách rozsah Služeb Hlídače, které hodlá poskytovat Majitelům psů a určit Cenu za poskytování těchto Služeb Hlídače.

2. Službami Hlídače se rozumí:

a. Hlídání psa;

b. Venčení psa;

c. Trénink psa;

d. Kartáčování;

e. Koupání;

f. Vyzvednutí psa svěřeného do péče Hlídače v místě určeném Majitelem psa;

g. Předání psa zpět v místě určeném Majitelem psa.

3. Hlídač bude vykonávat Služby Hlídače na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a s plným vědomím všech rizik, které s poskytováním Služeb Hlídače souvisejí.

4. Služby Hlídače jsou určeny pouze pro psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi

 

VII. REGISTRACE HLÍDAČE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Webové stránky Doginni slouží k vedení databáze Hlídačů a Majitelů psů, uveřejňování Profilů jednotlivých Hlídačů, umožnění Nabídky jimi poskytovaných Služeb Hlídače Majitelům psů, a to vše za účelem zprostředkování poskytování služeb Hlídačů Majitelům psů.

2. Smlouva je uzavírána výhradně Registrací Hlídače prostřednictvím elektronického registračního formuláře umístěného na Webových stránkách. Svou Registrací Hlídač přistupuje a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, což potvrzuje i zaškrtnutím příslušného pole v elektronickém registračním formuláři. Smlouva je uzavřena okamžikem dokončení Registrace Hlídače.

3. Smlouvu mohou s Doginni uzavřít pouze bezúhonné fyzické osoby plně svéprávné mající veškerá nezbytná povolení a oprávnění pro činnost spočívající v poskytování Služeb Hlídače včetně příslušných živnostenských, podnikatelských či jiných nezbytných oprávnění v případě, že jsou platnými právními předpisy vyžadována. Hlídač uzavírá s Doginni Smlouvu jako osoba, která je podnikatelem nebo je za podnikatele považována ve smyslu § 420 a násl. OZ.

4. Hlídač Uzavřením Smlouvy zmocňuje Doginni k přijímání plateb od Majitelů psů za Služby Hlídače jím vykonané.

5. Při Registraci Hlídače je Hlídač povinen v elektronickém registračním formuláři uvést:

a. Základní informace o své osobě:

i. jméno a příjmení;

ii. adresa;

iii. datum narození;

iv. číslo mobilního telefonu;

v. číslo bankovního účtu;

vi. informaci o tom, jakým způsobem se dozvěděl o Webových stránkách a Službách Doginni;

b. Služby Hlídače, které nabízí Majitelům psů a za jakých podmínek, zejména pak uvede Cenu za Služby Hlídače a maximální vzdálenost pro vyzvednutí psa v místě určeném Majitelem psa;

c. Informace o místě, ve kterém bude Služby Hlídače poskytovat;

i. informace o typu nemovitosti (zda se jedná o byt, dům či jiný typ nemovitosti);

ii. informace, zda má k dispozici výběh pro psa se specifikací výběhu (balkón, terasa, zahrada dvůr);

d. Informace týkající se jeho zkušeností, schopností a možností ve vztahu k nabízeným službám Hlídače:

i. počet let zkušeností s hlídáním;

ii. schopnost zajistit dohled ve formátu 24/7;

iii. schopnost zajistit nouzový převoz psa k veterináři či Majiteli psa;

iv. schopnost aplikovat psovi léky orálně;

v. schopnost aplikovat psovi léky injekčně;

vi. případná další relevantní sdělení

e. Informaci o tom, zda je Hlídač psa sám vlastníkem psa a v případě, že ano, rovněž

i. jméno;

ii. věk;

iii. pohlaví;

iv. rasu;

v. velikost;

vi. popis psa (případně rovněž připojí jeho fotografii);

vii. informaci o vlastnictví a aplikaci prostředků proti parazitům;

viii. informaci o vztahu vlastního psa k cizím psům;

ix. informaci ohledně absolvování povinných očkování vlastního psa;

f. Další relevantní informace, zejména o:

i. maximální přípustné velikosti psa;

ii. maximálně přípustném věku psa;

iii. rasách psů, ve vztahu ke kterým není schopen poskytovat Služby Hlídače;

iv. ochotě přijímat Objednávky „last-minute“, tedy Objednávky učiněné ve stejný den, ve kterém mají být Služby Hlídače poskytnuty;

v. dalších relevantních skutečnostech.

6. Hlídač je povinen při své Registraci uvádět pouze pravdivé informace.

7. Hlídač uvedením informací souhlasí s jejich zveřejněním na Webových stránkách.

 

VIII. ZVEŘEJNĚNÍ PROFILU HLÍDAČŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ A FOTOGRAFIÍ

1. Hlídači prostřednictvím Profilu Hlídače zveřejní na Webových stránkách informace uvedené Hlídačem při Registraci Hlídače, zejména pak Nabídku svých Služeb Hlídače, které mohou poskytovat Majitelům psů.

2. Hlídač nesmí nabídku služeb, zejména pak jejich Cenu měnit poté, co dojde Majitelem psa k Objednávce nabízených Služeb Hlídače a následnému potvrzení této Objednávky Hlídačem.

3. Doginni neodpovídá za obsah zveřejněných Nabídek, ani za obsah dalších informací zveřejněných Hlídači.

4. Hlídač nese plnou zodpovědnost za obsah informací sdělených při registraci Hlídače, uvedených v Profilu Hlídače a zveřejněných v Nabídce Služeb Hlídače.

5. Hlídač je povinen uvádět do Nabídky pouze takové informace, které jsou pravdivé a nejsou nepřesné, neúplné, zavádějící, matoucí, nebudou porušovat žádná práva jiných osob, nejsou pobuřující, v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy. V případě, že tato povinnost nebude Hlídačem splněna, je Doginni oprávněn blokovat Profil Hlídače a Nabídku do doby, než bude Hlídačem zjednána náprava. Hlídač je povinen upravit obsah svého Profilu Hlídače a zveřejněné Nabídky na základě výzvy Doginni, a to ve lhůtě v takové výzvě stanovené. Pakliže ze strany Hlídače nedojde k nápravě, nebo dojde k opakovaným porušením výše uvedené povinnosti, je Doginni oprávněno Profil tohoto Hlídače trvale blokovat.

6. Pro účely případného nahlášení „Závadného obsahu“ Webových stránek je možné využít odkazu „Kontaktujte nás“ nacházejícího se na Webových stránkách.

7. Doginni je oprávněno kontrolovat obsah zveřejněných Nabídek, jakož Profilů Hlídačů.

 

IX. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBJEDNÁVKY SLUŽEB HLÍDAČŮ, PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Provize

a. Za Služby Doginni poskytnuté v souladu se Smlouvou se Hlídač zavazuje Doginni uhradit Provizi stanovenou tak, že Provize za zprostředkování každého jednotlivého obchodu činí 25%.

b. V Provizi je rovněž zahrnuta i úhrada za všechny další a související činnosti Doginni dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a rovněž náhrada všech nákladů vzniklých Doginni v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy.

c. Doginni se zavazuje nepožadovat žádnou zálohu na Provizi.

d. Úhrada Provize bude provedena odečtením částky ve výši Provize z celkové výše Ceny, která má být v souladu s těmito Obchodními podmínkami vyplacena Hlídači za poskytnuté Služby Hlídače.

2. Realizace Objednávky

a. Doginni prostřednictvím Webových stránek zajišťuje Objednávky Služeb Hlídače ze strany Majitelů psů a realizaci úhrady Ceny, a to tak, že Majitel psa učiní Objednávku konkrétnímu Hlídači.

b. O učiněné Objednávce Doginni neprodleně informuje vybraného Hlídače. Hlídač je následně povinen ve lhůtě 3 (tří) dní od přijetí Objednávky tuto potvrdit, přičemž pokud nedojde k tomuto potvrzení, Objednávka bude automaticky zrušena. Po potvrzení rezervace Hlídačem, je Majitel psa informován o této skutečnosti a je mu zaslán odkaz, kde může provést úhradu ceny. Při úhradě ceny jsou finanční prostředky připsány prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem Majitele psa na účet Doginni.

c. Platbu Ceny lze realizovat pouze uvedeným způsobem, v případě porušení této povinnosti ze strany Hlídače či jeho přičiněním dojde k jeho automatickému vyřazení z Registru Hlídačů. Pokud Hlídač nabídne, přijme nebo poskytne své služby napřímo (bez Doginni) Majiteli psa, se kterým byl propojen přes Doginni a přijme platbu v hotovosti, poruší tím Obchodní podmínky a je povinen zaplatit pokutu ve výši 5 000Kč včetně DPH. V případě neuhrazení pokuty do data splatnosti uvedeného na faktuře budou od následujícícho kalendářního dne počítány Hlídači úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za den.

d. Cena bude Hlídači vyplacena po odečtení Provize ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dní od navrácení svěřeného psa Majiteli psa, a to pouze v případě, že nedojde k realizaci záruky vrácení peněz ve smyslu čl. XIV těchto Obchodních podmínek. 

3. Majitel psa má možnost kromě zadání Objednávky popsané v bodě IX.2. těchto Obchodních podmínek zadat také Hromadnou poptávku, a to tak, že kliknutím na tlačítko "Zadat poptávku":

a. Vyplní údaje o Službě Hlídače, kterou potřebuje zajistit:

i. adresu, na které Službu Hlídače požaduje

ii. typ Služby Hlídače, kterou požaduje

iii. dobrovolně uvedené další specifikace Služby Hlídače, kterou požaduje včetně preference Hlídače

iv. datum Služby Hlídače, kterou požaduje

v. informace o psovi/psech Majitele psa, které jsou nutné předat Hlídači pro zajištění Služby Hlídače

b. Kliknutím na tlačítko "Odeslat" Majitel psa potvrdí souhlas s odesláním vyplněných údajů na Hlídače Doginni.

c. Doginni rozešle vyplněnou Hromadnou poptávku Majitelem psa na Hlídače Doginni, kteří jsou zaregistrovaní ve vzdálenosti do 25km od vyplněné adresy Majitelem psa prostřednictvím emailu.

d. V případě, že Hlídač má zájem o poptávku Majitele psa, může ji prostřednictvím emailu nebo Doginni profilu přijmout.

e. Majitel psa si následně může vybrat z Hlídačů, kteří mu Hromadnou poptávku potvrdili a potvrdit tlačítkem "Přijmout". Tímto krokem vznikne potvrzená Objednávka Majitelem psa. Realizace objednávky probíhá viz. bod IX.2. těchto Obchodních podmínek.

 

X. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. DOGINNI je povinen:

a. Provozovat řádně Webové stránky a zveřejňovat Profily a nabídky Hlídače v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami;

b. Sdělit Hlídači nezbytné údaje a informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním svých povinností dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a které s tímto plněním souvisí.

2. DOGINNI je oprávněn:

a. Nezveřejnit / Zablokovat / zrušit Profil Hlídače jakož i jeho Nabídku v případě porušení povinností stanovených v těchto Obchodních podmínkách;

b. Nezveřejnit / Zablokovat / zrušit Profil Hlídače jakož i jeho Nabídku v případě, že bude bez předchozího souhlasu Doginni obsahovat reklamní sděleni, linky či jiné reklamní odkazy na jiné ekonomické subjekty;

c. Kontrolovat dodržování povinností Hlídače stanovených v těchto Obchodních podmínkách, a to i za využití fiktivního profilu Majitele psa.

3. Hlídač je povinen:

a. mít veškerá potřebná oprávnění a povolení, vykonávat svou činnost v souladu s platnými právními předpisy a v případě nesplnění této povinnosti za to nese plnou odpovědnost;

b. dodržovat následující minimální standardy ve vztahu k Majitelům psů, kterým poskytuje Služby Hlídače:

i. Hlídač bude Majiteli psa pravidelně (přinejmenším 1x denně) elektronickou či jinou vhodnou formou komunikace zasílat fotografie svěřeného psa ve vztahu ke Kterému jsou poskytovány Služby Hlídače a to za účelem vizuální kontroly stavu svěřeného psa ;

ii. Hlídač si od Majitele psa vyžádá před předáním psa pokyn týkající se požadovaného postupu v případě nenadálých zdravotních problému psa či jiných nenadálých událostí, zejména pak sdělení, zda vyhledat a na náklady Majitele psa využít veterinární péči pro svěřeného psa.

iii. Hlídač si od Majitele psa vyžádá kompletní informace o zdravotním stavu psa, případně potvrzení o absolvování předepsaných veterinárních vyšetření, stejně jako informace o charakterových vlastnostech případně neobvyklých zvycích psa, které by mohly vést například ke způsobení škod na majetku, zranění osob atp.

iv. V případě nenadálých zdravotních problému svěřeného psa, úrazu či jiných nenadálých událostí Hlídač okamžitě kontaktuje Majitele psa a Doginni a informuje je o nastalé situace.

c. být plně způsobilý k poskytování nabízených Služeb Hlídače:

i. mít veškerá potřebná oprávnění či povolení potřebná pro provozování nabízené činnosti (poskytování nabízených Služeb Hlídače) v souladu s platnými právními předpisy;

ii. disponovat dostatečnými znalostmi a zkušenostmi pro poskytování nabízených Služeb Hlídače přičemž za splnění této povinnosti plnou odpovědnost;

iii. Vykonávat činnosti v rámci nabízených Služeb Hlídače v souladu s platnými právními předpisy (bude např. řádně sbírat exkrementy svěřeného psa, používat vodítko / náhubek v případech, kdy je to vyžadováno platnými právními předpisy atp.)

d. přijímat Objednávky výhradně přes Webové stránky Doginni;

e. nabízet Služby Hlídače Majitelům psů výhradně přes Webové stránky Doginni;

f. nezveřejňovat a nešířit žádnými způsoby důvěrné informace o know how Doginni, zákaznících Doginni, reference (textové i obrázkové) zákazníků Doginni a to i po ukončení spolupráce s Doginni. Za každé porušení této podmínky je Hlídač povinen zaplatit pokutu ve výši 5 000Kč včetně DPH. V případě neuhrazení pokuty do data splatnosti uvedeného na faktuře budou od následujícícho kalendářního dne počítány Hlídači úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za den.

g. předat Doginni veškeré relevanntní informace a podklady potřebné pro plnění jeho povinností;

h. v případě, že o to Doginni požádá, sdělit Doginni bez zbytečného odkladu, zda Objednávku přijal, nebo odmítl, popřípadě zda ji splnil.

i. oznámit Doginni v rozumné době, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti proti tomu, co Doginni mohl rozumně očekávat.

j. vždy jednat v souladu s právy a oprávněnými zájmy Doginni, zdržet se porušování jakýchkoli jeho práv, zejména pak práv duševního vlastnictví.

k. poskytovat nabízené služby výhradně přes Doginni majitelům psů, se kterými byl jednou propojen přes Doginni. Pokud Hlídač nabídne, přijme nebo poskytne takovému Majiteli psa své služby napřímo (bez Doginni) a to i po ukončení spolupráce s Doginni, tzn. bez objednávky zadané přes systém Doginni, poruší tím Obchodní podmínky a je povinen zaplatit pokutu ve výši 5 000Kč včetně DPH. V případě neuhrazení pokuty do data splatnosti uvedeného na faktuře budou od následujícícho kalendářního dne počítány Hlídači úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za den.

 

XI. POJIŠTĚNÍ

1. V Provizi je zahrnuta i cena pojištění Služeb Hlídače (dále jako „Pojištění“), které Pojišťovna poskytne ve prospěch Hlídače jakožto pojištěnému v souladu s Rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Pojišťovnou jakožto pojistitelem a Doginni jakožto pojistníkem. 

2. Hlídač je srozuměn a souhlasí s tím, že Pojišťovna poskytne ve prospěch Hlídače jakožto pojištěného v souladu s Rámcovou pojistnou smlouvou Pojištění.

3. Hlídač se při Registrací Hlídače seznámil se zněním Rámcové pojistné smlouvy včetně jejích příloh, což potvrzuje i zaškrtnutím příslušného pole v elektronickém registračním formuláři.

4. Doginni zajistí Hlídači Pojištění pouze v případě dodržení těchto Obchodních podmínek, zejména pak za dodržení platebních podmínek dle čl. IX. Těchto Obchodních podmínek.

5. Pojištění se vztahuje pouze na psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi.

6. Hlášení škodných událostí

a. Vznik škodné události je Hlídač povinen oznámit do 24 hodin na email: info@doginni.cz nebo telefon 777 727 012.

 

7. V případě vzniku škodné události je povinen případnou spoluúčast na pojistném plnění uhradit Majitel psa.

 

XII. TRVÁNÍ SMLOUVY / ZRUŠENÍ PROFILU HLÍDAČE

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne jejího sjednání Smluvními stranami.

2. Hlídač má právo bez udání důvodu zrušit svůj profil na Webových stránkách prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách na adrese doginni.cz. Doginni je oprávněno zrušit Profil Hlídače v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Okamžikem zrušení Profilu Hlídače dojde zároveň k ukončení Smlouvy.

3. Smluvní strany jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů, zejména poruší-li druhá Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 OZ.

 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Doginni bude Služby Doginni poskytovat osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím Subdodavatelů. Svěří-li Doginni poskytování Služeb Doginni třetí osobě, odpovídá, jako by Služby Doginni poskytoval sám.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Doginni za vady Služeb Doginni se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

 

XIV. DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÁ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ MAJITELŮM PSA V PŘÍPADĚ JEJICH NESPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMI HLÍDAČE

1. Hlídač je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě, kdy není Majitel psa spokojen se Službami Hlídače poskytnutými Hlídačem, může za podmínek stanovených níže žádat vrácení uhrazené Ceny a v případě, kdy Doginni takovou žádost Majitele psa shledá odůvodněnou, vrátí Majiteli psa finanční prostředky ve výši 97,5 % (devadesát sedm a půl procenta) z uhrazené Ceny (tedy Cenu po odečtení nákladů spojených s převodem finančních prostředků ve výši 2,5% (dvě a půl procenta) z Ceny) a Hlídači tak zaniká nárok na výplatu uhrazené Ceny.

2. V případě, kdy není Majitel psa spokojen se Službami Hlídače poskytnutými Hlídačem, je povinen o tomto Doginni neprodleně informovat, případně uvést důvod nespokojenosti se Službami Hlídače a pokud možno toto dokumentovat relevantními podklady (např. fotografiemi, svědeckými výpověďmi, jinými relevantními dokumenty atp.), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dní od navrácení psa zpět Majiteli psa. Pakliže Majitel psa neoznámí své výtky v této lhůtě, jeho právo požadovat vrácení peněz zaniká.

3. Ve vztahu k jednomu Hlídači může majitel psa požadovat vrácení peněz pouze jednou, tj. v případě, že po kladném vyřízení jeho žádosti o vrácení peněz v případě nespokojenosti s Hlídačem využije znovu služeb tohoto Hlídače, již není oprávněn požadovat po Doginni vrácení peněz.

 

XV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Doginni je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Hlídače na základě Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 Sb. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako Nařízení GDPR).

2. Účelem zpracování osobních údajů uživatelů společností Doginni je poskytování služeb specifikovaných v čl. V. obchodních podmínek pro Hlídače.

3. Hlídač dokončením své Registrace Hlídače bere na vědomí zpracování svých osobních údajů nezbytných pro splnění účelu Smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy. Zejména se jedná o zpracování těchto údajů jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo,datum narození, číslo bankovního účtu, fotky nahrané Hlídačem a další údaje dobrovolně vyplněné Hlídačem ve svém Doginni profilu. Doginni se zavazuje provádět zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady zpracování stanovené v čl. 5 Nařízení GDPR:

a. zpracovávat údaje ve vztahu k Hlídači korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“);

b. shromažďovat osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);

c. zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

d. zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; Doginni k tomuto účelu přijme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

e. ukládat osobní údaje ve formě umožňující identifikaci Hlídačů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

f. zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

4. Hlídač je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoliv osobní údaj Hlídače změní, je Hlídač povinen o této změně informovat Doginni bez zbytečného odkladu, pokud by změna v osobních údajích Hlídače mohla způsobit, že Doginni nebude schopna řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

5. Pokud budou zpracovávané osobní údaje Hlídače nepřesné či neúplné, má Hlídač právo žádat po Doginni opravu či doplnění a Doginni tuto opravu či doplnění bez zbytečného prodlení provede.

6. Doginni může zpracováním osobních údajů Hlídače pověřit třetí osoby, jakožto zpracovatele, jejichž seznam je uveden na: www.doginni.cz/cs/fairpolicy. Jiným subjektům Doginni předá osobní údaje Hlídače pouze s jeho předchozím souhlasem. Předchozí souhlas Hlídače se nevyžaduje, předá-li Doginni osobní údaje Hlídače jinému subjektu zajišťujícímu plnění Služeb Doginni.

7. Osobní údaje Hlídače budou Doginni zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě, a to ve formě databáze Hlídačů.

8. Doginni bude uchovávat osobní údaje Hlídače budou ve formě umožňující jeho identifikaci pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu dvou let ode dne zrušení Registrace Hlídače, tak aby Doginni mohla vypořádat všechny případné závazky k Hlídači, či jakékoliv spory.

9. Hlídač má právo získat od Doginni potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a. účely zpracování, kterým je poskytování služeb specifikovaných v čl. V. obchodních podmínek pro Hlídače;

b. kategorie dotčených osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, datum narození, tj. osobní a kontaktní údaje;

c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, přičemž Doginni neplánuje předávat osobní údaje do zahraničí, pokud to není nezbytně nutné k plnění Služeb Doginni (např. jedná se o poskytování služeb zahraniční osobě, která se dosud nachází v zahraničí);

d. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby. Touto dobou je zpravidla doba dvou let ode dne zrušení Registrace Hlídače;

e. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování, což může Hlídat učinit kdykoliv na kontaktní údaje společnosti Doginni uvedené na doginni.cz;

f. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v případě ČR Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7-Holešovice, PSČ: 170 00;

g. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Hlídače

10. Doginni poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů Hlídači bezplatně. Za další kopie na žádost Hlídače může Doginni účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

11. Doginni na žádost Hlídače v souladu s čl. 17 Nařízení GDPR vymaže bez zbytečného odkladu osobní údaje, které se ho dotýkají, zejména pokud:

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

c. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

12. Doginni na žádost Hlídače v souladu s čl. 18 GDPR omezí zpracování v případě, že:

a. Hlídač popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Doginni mohl přesnost osobních údajů ověřit

b. zpracování je protiprávní a Hlídač odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c. Doginni již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Hlídač je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

13. Doginni prohlašuje, že provede náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Doginni vede záznamy o činnostech zpracování obsahující všechny náležité informace o zpracování osobních údajů.

14. Hlídač je rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem nebo Nařízením GDPR při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

XVI. KONTAKTNÍ ÚDAJE DOGINNI

1. Kontaktními údaji Doginni jsou:

a. doručovací adresa: Rybná 716/24, Praha 1 – Staré město, PSČ: 110 00

b. adresa elektronické pošty: info@doginni.cz

c. telefonní číslo: +420 777 727 012

 

XVII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Hlídač bere na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě či spojené s těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvu či skutečnosti, informace nebo know-how, které se Hlídač od Doginni dozví v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy a které nejsou běžně dostupné, ať už jsou poskytnuty v písemné, ústní či jiné formě, se považují pokud odpovídají podmínkám uvedeným v § 504 OZ, za obchodní tajemství Doginni a pokud těmto podmínkám neodpovídají, potom se považují ve vztahu k Hlídači za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 OZ (dále jako „Důvěrné informace"), a to s veškerými právními důsledky s tím spojenými a plnou právní ochranou, kterou tyto údaje požívají.

2. Důvěrné informace jsou Doginni Hlídači poskytnuty a mohou být Hlídačem použity výhradně za účelem plnění povinností Hlídače dle Smlouvy a vzájemné obchodní spolupráce Smluvních stran v této souvislosti. K jinému účelu smí být použity jen s předchozím písemným souhlasem Doginni.

3. Hlídač je povinen:

a. S důvěrnými informacemi nakládat přísně důvěrně, nejvyšším možným způsobem je chránit, zdržet se jejich sdělení, zpřístupnění nebo využití pro sebe nebo pro jiný subjekt, ať již půjde o subjekt v konkurenčním postavení vůči Doginnii či jinou osobu, a to jak po dobu trvání Smlouvy, tak po jejím skončení, a zachovávat je v tajnosti, pokud k jejich uveřejnění nebude mít písemný souhlas Doginni;

b. Důvěrné informace používat pouze za účelem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, případně k jinému účelu s předchozím písemným souhlasem Doginni.

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li Smlouva uzavřená mezi Doginniem a Hlídačem, resp. tyto Obchodní podmínky, jinak, řídí se právní vztahy mezi Doginniem a Hlídačem právními předpisy ČR, zejména OZ.

2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy uzavřené mezi Doginni a Hlídačem, resp. jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy, resp. těchto Obchodních podmínek. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře, dovolené právními předpisy, stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

3. Doginni je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

4. Dozor nad dodržováním dalších povinností stanovených platnými právními předpisy provádí Česká obchodní inspekce.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky účinné od 22.6.2016.

6. Doginni je oprávněn znění těchto Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.